اخبار

زمان انتخاب واحد جدیدالورودهای کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

دانشجویان پیوسته از طریق آموزش دانشکده پیراپزشکی انتخاب واحد برایشان انجام می شود و دانشجویان ناپیوسته از سه شنبه۳ مهر ۹۸ تا پنج شنبه ۵مهر ۹۸ از ساعت هشت صبح تا دوازده شب می توانند انتخاب واحد کنند.

ادامه مطلب