اساتید مدعو و حق التدریس

اساتید محترم مدعو و حق التدریس فرمهای مورد نیاز برای روند فرایند جذب را از لینک های زیر دریافت نموده و به اداره مدرسین حق التدریس ( خانم کیا و خانم انوشه) مراجعه نمایید. 

روند جذب اساتید حق التدریس 

فرم جذب اساتید حق التدریس

مدارک لازم برای جذب اساتید مدعو هیات علمی

مدارک لازم برای جذب اساتید حق التدریس

فرم قرارداد حق التدریس (جدید)

فرم داخلی حق التدریس (جدید)