بیانیه ماموریت وراهبردها

بیانیه ماموریت:

ارتقاء کمی وکیفی پژوهش، تولید دانش و فناوری در زمینه علوم پیراپزشکی از طریق انجام پژوهش های بنیادی،‌ کاربردی و توسعه ای برای حل مشکلات سلامت در سطح ملی:

  • دستیابی به فناوری جهت ارائه محصول و خدمات براساس نیازهای داخلی  
  • ایجاد هسته های فناور و شرکتهای دانش بنیان با همکاری مراکز تحقیقاتی دانشگاه
  • طراحی و توسعه نرم افزارهای جدید متناسب با نیازهای جامعه
  • فراهم آوردن زمینه های لازم برای مشارکت و همکاری با سازمانها, مؤسسات و دانشگاه های دیگر به منظور شناسایی و رفع نیازهای متقابل و ارائه خدمات علمی و تخصصی به آنها
  • مشارکت در انتشار منابع معتبر علمی و سهیم شدن در تولید علم در سطح ملی و بین المللی
  • ایجاد مرکز جامع تحقیقات علوم آزمایشگاهی
  • انتشار مجله علوم پیراپزشکی
  • تقویت کمیته تحقیقات دانشجویی

 

راهبردهای کلی :

کاربردی نمودن امور پژوهشی

 • افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی
 • اخذ مجوز و انتشار مجله علوم پیراپزشکی دانشکده
 • توسعه تحقیقات کاربردی
 • نهادینه کردن پژوهش در دانشکده
 • توانمندسازی، حمایت و تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی به پرداختن به کارهای تحقیقاتی
 • توسعه کاربردی و افزایش دسترسی به شبکه اینترنت
 • حمایت از همکاری مراکز تحقیقاتی مرتبط و مورد نیاز
 • ارتقا و به روزرسانی سایت دانشکده
 • -حمایت از تالیف، ترجمه و نشر کتب تخصصی
 • -ایجاد زیرساختهای مناسب  جهت ارنباط دانشکده با صنعت