معرفی اعضای هیات علمی و رزومه ها

ایمیل

رزومه

سمت

نام ونام خانوادگی

Mparsania@iautmu.ac.ir

رزومه

رئیس دانشکده

دکتر مسعود پارسانیا

g.mirsaidi@iautmu.ac.ir

رزومه

معاونت آموزشی

دکتر گلنوش میرسعیدی

ho_jahandar@yahoo.com

رزومه

معاونت پژوهشی

دکتر هدی جهاندار

asadim4192@yahoo.com

رزومه

مدیر گروه اتاق عمل

خانم منیره اسدی

frgholami@gmail.com

رزومه

مدیر گروه هوشبری

دکتر فرشید غلامی

dehghanih@yahoo.com

رزومه

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر حسین دهقانی

leila.salehizahed@yahoo.com

رزومه

عضو هیات علمی

خانم  لیلا صالحی زاهد

bpoopak@gmail.com

رزومه

عضو هیات علمی

دکتر بهزاد پوپک

md.aryafar@gmail.com

رزومه

عضو هیات علمی

دکتر محمد آریافر

dr.mehrshadian@gmail.com

رزومه

عضو هیات علمی

دکتر محسن مهرشادیان

 khakpai@iautmu.ac.ir

رزومه

مسوول EDO

دکتر فاطمه خاکپای