معرفی اعضای هیات علمی و رزومه ها

ایمیل

رزومه

سمت

نام ونام خانوادگی

Mparsania@iautmu.ac.ir

رزومه

رئیس دانشکده

دکتر مسعود پارسانیا

g.mirsaidi@iautmu.ac.ir

رزومه

معاونت آموزشی

دکتر گلنوش میرسعیدی

ho_jahandar@yahoo.com

رزومه

معاونت پژوهشی

دکتر هدی جهاندار

asadim4192@yahoo.com

رزومه

مدیر گروه اتاق عمل

خانم منیره اسدی

frgholami@gmail.com

رزومه

مدیر گروه هوشبری

دکتر فرشید غلامی

dehghanih@yahoo.com

رزومه

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر حسین دهقانی

Lsalehi@iautmu.ac.ir

رزومه

عضو هیات علمی

خانم  لیلا صالحی زاهد

bpoopak@gmail.com

رزومه

عضو هیات علمی

دکتر بهزاد پوپک

mariafar@iautmu.ir.ac

رزومه

عضو هیات علمی

دکتر محمد آریافر

dr.mehrshadian@gmail.com

رزومه

عضو هیات علمی

دکتر محسن مهرشادیان

 khakpai@iautmu.ac.ir

رزومه

مدیرEDO

دکتر فاطمه خاکپای

padiminaghan@iautmu.ac.ir  رزومه

عضو هیات علمی

دکتر پروانه عدیمی

f.nafian@iautmu.ac.ir    رزومه

       عضو هیات علمی

     دکتر فاطمه نافیان دهکردی

Majami@iautmu.ac.ir  

  رزومه

      عضو هیات علمی

     دکتر منیره عجمی

Alirezaku1989@yahoo.com رزومه

عضو هیات علمی

آقای علیرضا بیرامی

رزومه

عضو هیات علمی

خانم دکتر گلناز شایان پور

m.samani@iautmu.ac.ir  رزومه

مدیر گروه ادبیات فارسی و انگلیسی

خانم دکتر معصومه سامانی

 mmellati@iautmu.ac.ir رزومه

عضو هیات علمی

خانم دکتر مژده ملتی

sasan_bazgir390@yahoo.com رزومه

عضو هیات علمی

آقای دکتر ساسان بازگیر

dr.safaei.mahnaz@gmail.com رزومه

عضو هیات علمی

خانم دکتر مهناز صفایی