اعضای هسته مرکزی

اعضای هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی:

عطیه قلی پور (دبیر)

سارا قربانی

شکوفه بیرانوند

الهه میرزایی

انیس حسینی

محمدرضا گودرزی