معرفی ریاست دانشکده

رئیس دانشکده پیراپزشکی : دکتر مسعود پارسانیا 

عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی

دکتری تخصصی ویروس شناسی

شماره تماس: داخلی 361