دفتر توسعه آموزش (EDO)

مدیر EDO:  خانم دکتر فاطمه خاکپای

 

 

 

دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی به عنوان بازوی اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) و با هماهنگی آن در راستای تحقق اهداف توسعه آموزش گام بر‌می‌دارد. شامل 7 کمیته اصلی می‌باشد که شامل: کمیته اعتبار بخشی، کمیته مشورتی و شورای آموزش دانشجویی، کمیته برنامه ریزی و طرح در‌سها، کمیته پژوهش در آموزش و جشنواره آموزشی، کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی، کمیته توانمند سازی اساتید و کمیته ارزیابی و ارزشیابی.

 

راهنمای تدوین طرح درس

فرم طرح درس دروس نظری

فرم طرح درس دروس بالینی

فرم طرح درس آموزش مجازی

چک لیست ارزیابی طرح درس مجازی

 

طرح درسها

طرح درسهای گروه اتاق عمل

طرح درسهای گروه علوم آزمایشگاهی

طرح درسهای گروه هوشبری

 

برنامه آموزشی (کوریکولوم)

گروه اتاق عمل

گروه علوم آزمایشگاهی

گروه هوشبری