دفتر توسعه آموزش (EDO)

مدیر EDO:  خانم دکتر فاطمه خاکپای

 

 

 

دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی به عنوان بازوی اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) و با هماهنگی آن در راستای تحقق اهداف توسعه آموزش گام بر‌می‌دارد. شامل 7 کمیته اصلی می‌باشد که شامل: کمیته اعتبار بخشی، کمیته مشورتی و شورای آموزش دانشجویی، کمیته برنامه ریزی و طرح در‌سها، کمیته پژوهش در آموزش و جشنواره آموزشی، کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی، کمیته توانمند سازی اساتید و کمیته ارزیابی و ارزشیابی.

 

راهنمای تدوین طرح درس

فرم طرح درس دروس نظری

فرم طرح درس دروس بالینی

فرم طرح درس آموزش مجازی

چک لیست ارزیابی طرح درس مجازی