معرفی معاون آموزشی

 

معاون آموزشی، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی : دکتر گلنوش میرسعیدی 

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

شماره تماس: داخلی 281