معرفی معاون آموزشی

 

معاون آموزشی، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی : دکتر گلنوش میرسعیدی 

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

شماره تماس: داخلی 281

 

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده:

معاونت آموزشی دانشکده به عنوان متولی اصلی امور آموزش بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد:

 

برنامه ریزی:

 • برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
 • برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش(راه اندازی رشته های جدید،مقطع تحصیلی بالاتر)
 • برنامه ریزی برای ارتقای فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی و پیشنهاد جذب اعضای هیأت علمی جدید متناسب با نیاز های آموزشی.
 • برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی وارائه پیشنهاد به مراجع بالاتر
 • برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتازو استعداد های درخشان
 • برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیأت علمی و گروه های آموزشی در فرایند های مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

هماهنگی:

 • هماهنگی با سایر واحد های هم عرض در جهت نیل به اهداف سازمانی
 • هماهنگی با فعالیت های گروه های آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده ودانشگاه
 • برقرای ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها

نظارت:

 • نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی
 • نظارت بر فعالیت های اداره آموزش ،واحد توسعه آموزش EDO
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات ،آیین نامه ها و قوانین آموزشی

اجرایی:

 • اجرای سیاست ها،خط مشی ها ودستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد ،نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله.
 • ارجاع نامه های اداری  به ادارات واحد های مربوطه،دریافت پیشنهادات اعضای هیأت علمی، گروه های آموزشی، واحد های تابعه، دانشجویان و کارکنان وبررسی و دستور به اقدامات لازم،
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه
 • برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی
 • انجام مکاتبات لازم با واحد های درون و برون سازمانی

ارزشیابی:

 • ارزشیابی درونی گروه های آموزشی
 • ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی
 • ارزشیابی فرایند های آموزشی وبرون دادها
 • ارزشیابی فعالیت های اموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده