اعضای هیات علمی

مدیران گروه دانشکده پیراپزشکی:

سمت

نام و نام خانوادگی

مدیرگروه علوم آزمایشگاهی

دکتر حسین دهقانی

مدیرگروه بیهوشی

دکتر فرشید غلامی

مدیر گروه اتاق عمل

دکتر منیره اسدی

 

اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی:

نام و نام خانوادگی

مدرک

دکتر بهزاد پوپک

دکتری تخصصی هماتولوژی

عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر گلنوش میرسعیدی

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

خانم لیلا صالحی زاهد

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دکتر محسن مهرشادیان

پزشک عمومی

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دکتر محمد آریافر

متخصص بیهوشی

عضو هیات علمی گروه بیهوشی