اداره آموزش

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

خانم نرگس منتها

 رئیس اداره آموزش پیراپزشکی

شماره تماس داخلی 273

خانم مهشید محتسبی

 مسئول کارشناسی پیوسته علوم‌آزمایشگاهی

شماره تماس داخلی 273

خانم نسیم خاکساریان

 مسئول کارشناسی پیوسته هوشبری

شماره تماس داخلی 273

خانم مریم عبدالحسینی

 مسئول کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

شماره تماس داخلی 273

خانم سعیده بابا مرادی

 مسئول کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

شماره تماس داخلی 273

خانم سمیه قمی‌ها

 مسئول کارشناسی پیوسته اتاق عمل

شماره تماس داخلی 311

خانم زهرا عرب

 مسئول کارشناسی ناپیوسته هوشبری و اتاق عمل

شماره تماس داخلی 311

     خانم فاطمه لرستانی

 مسئول هماهنگی کارآموزی های بیمارستان

    شماره تماس داخلی 281

   آقای عباس سید احمدیان                                  بایگانی  شماره تماس داخلی 376
خانم پریسا زراعت دوست منفرد                       مسول امور دانشجویی  شماره تماس داخلی 283
 
 
کارشناسان آزمایشگاه
 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

خانم کبری فراهانی

کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی

داخلی 248

خانم سیما برزگران

کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی

داخلی 248

خانم شهربانو غفاری نسب

کارشناس آزمایشگاه شیمی

داخلی 263