اداره آموزش

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

خانم نرگس منتها

 رئیس اداره آموزش پیراپزشکی

شماره تماس داخلی 273

خانم مهشید محتسبی

 مسئول کارشناسی پیوسته علوم‌آزمایشگاهی

شماره تماس داخلی 273

خانم نسیم خاکساریان

 مسئول کارشناسی پیوسته هوشبری

شماره تماس داخلی 273

خانم مریم عبدالحسینی

 مسئول کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

شماره تماس داخلی 273

خانم سعیده بابا مرادی

 مسئول کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

شماره تماس داخلی 273

خانم سمیه قمی‌ها

 مسئول کارشناسی پیوسته اتاق عمل

شماره تماس داخلی 311

خانم زهرا عرب

 مسئول کارشناسی ناپیوسته هوشبری و اتاق عمل

شماره تماس داخلی 311

خانم فاطمه لرستانی

 مسئول هماهنگی کارآموزی های بیمارستان

شماره تماس داخلی 281