گروه آموزشی اتاق عمل

مدیر گروه : خانم دکتر منیره اسدی : کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی- دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری

( داخلی 268) 

اعضای گروه:

1- خانم دکتر گلنوش میرسعیدی :کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی- دکتری تخصصی مدیریت آموزشی 

( داخلی 281)

2- خانم لیلا صالحی زاهد :کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

( داخلی 268)

3- دکتر محسن مهرشادیان: دکتری عمومی

4- خانم طاهره برزویی: کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

5- خانم لیلا مولوی: مربی بالینی ( کارشناس ارشد آموزش پزشکی)

6- خانم ندا نجفی داورانی: مربی بالینی ( کارشناس ارشد آموزش پزشکی)

معرفی رشته تکنولوژی اتاق عمل:

رشته کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل شاخه‌‌های از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژی های نوین جراحی در جراحی‌های تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل، حین و بعد عمل می‌آموزند. دانش آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشتی درمان خواهد بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخش‌های اتاق عمل بیمارستان، بخش‌های مداخله تشخیصی درمانی و مراکز مراقبتی سیار ایفای نقش می‌نمایند.

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل 134 واحد به شرح زیر می‌باشد:

  • دروس عمومی: 26 واحد
  • دروس پایه و تخصصی: 92 واحد
  • کارآموزی در عرصه: 16 واحد

کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل نیز در این دانشکده دایر می‌باشد.

تعداد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل- پیوسته: 235 نفر

تعداد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل- ناپیوسته: 90 نفر

تعداد فارغ التحصیلان  کارشناسی اتاق عمل- پیوسته: 738 نفر

تعداد فارغ التحصیلان  کارشناسی اتاق عمل- ناپیوسته: 648 نفر

طرح درسها