تکنولوژی اتاق عمل

لاگ بوک های تکنولوژی اتاق عمل کارشناسی پیوسته:

لاگ بوک کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

لاگ بوک کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

لاگ بوک کارآموزی بخش استریل مرکزی

لاگ بوک کارآموزی رفتار در اتاق عمل

لاگ بوک کارآموزی مهارتهای بالینی

لاگ بوک کارآموزی تکنیک در اتاق عمل 1

لاگ بوک کارآموزی تکنیک در اتاق عمل 2

لاگ بوک کارآموزی روشهای احیای قلبی ریوی

لاگ بوک کارآموزی اورژانس

لاگ بوک کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی

لاگ بوک کارآموزی مدیریت در اتاق عمل

لاگ بوک عرصه یک

لاگ بوک عرصه دو

لاگ بوک عرصه یک کوریکولوم جدید

 

برنامه آموزشی- جدول دروس:

برنامه آموزشی ( کوریکولوم) رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل 

جدول دروس رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل 

جدول دروس کارشناسی پیوسته از ورودی بهمن 94 به بعد

جدول دروس کارشناسی پیوسته از ورودی مهر 98 به بعد

جدول دروس کارشناسی پیوسته اتاق عمل

برنامه آموزشی ( کوریکولوم) رشته کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

جدول دروس کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

 

لاگ بوک های کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل :

لاگ بوک اصول مراقبت در اتاق بهبودی

لاگ بوک کارآموزی در اتاق عمل اورژانس

لاگ بوک کارآموزی  مدیریت در اتاق عمل

لاگ بوک کارآموزی اختصاصی در اتاق عمل

لاگ بوک کارآموزی در عرصه اتاق عمل

 

دروس مجازی:

هایپرترمی بدخیم

واکنشهای ترانسفوزیون خون

 

دستور العمل "اصول ایمنی در اتاق عمل"

 

فرمهای تعهد:

فرم تعهد رعایت قوانین و مقررات در مراکز درمانی و آزمایشگاه ها

فرم تعهد رعایت اصول ایمنی در مراکز درمانی و آزمایشگاه ها

 

 

دانستنی های مهم و کاربردی در زمینه امور آموزش دانشگاه