هوشبری

لاگ بوکهای کارآموزی کارشناسی پیوسته هوشبری:

لاگ بوک کارآموزی پرستاری

لاگ بوک کارآموزی یک

لاگ بوک کارآموزی دو

لاگ بوک کارآموزی سه

لاگ بوک کارآموزی چهار

لاگ بوک کارآموزی در عرصه یک

لاگ بوک کارآموزی در عرصه دو

 

برنامه آموزشی و جدول دروس:

برنامه آموزشی( کوریکولوم) کارشناسی هوشبری پیوسته قدیم

برنامه آموزشی ( کوریکولوم) کارشناسی هوشبری پیوسته جدید

جدول دروس هوشبری پیوسته قدیم

جدول دروس هوشبری پیوسته جدید

 

لاگ بوکهای کارآموزی کارشناسی نا پیوسته هوشبری 

کارآموزی یک

کارآموزی دو

کارآموزی در عرصه

 

برنامه آموزشی و جدول دروس کارشناسی ناپیوسته هوشبری

برنامه آموزشی (کوریکولوم) کارشناسی ناپیوسته هوشبری 

جدول دروس کارشناسی ناپیوسته هوشبری

 

دستور العمل "اصول ایمنی در اتاق عمل"

 

فرمهای تعهد:

فرم تعهد رعایت قوانین و مقررات در مراکز درمانی و آزمایشگاه ها

فرم تعهد رعایت اصول ایمنی در مراکز درمانی و آزمایشگاه ها

 

 

دانستنی های مهم و کاربردی در زمینه امور آموزش دانشگاه