دروس ارائه شده

دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

قابل توجه دانشجویان مهمان دانشکده پیرا پزشکی

انتخاب واحد کلیه دانشجویان مهمان و عادی همزمان انجام می‌پذیرد در صورت اعلام پیام (دانشجوی مهمان جهت انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. ) پیام را تایید نمایید، و انتخاب واحد را شخصا انجام دهید .

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال دوم  98-97

ترم یک

ترم دو

ترم سه

ترم چهارم A

ترم چهارم B

ترم شش A

ترم شش B

ترم هفت

جدول اساتید سمینار و کد مشخصه

امتحانات نیمسال دوم 98-97

 

رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال دوم  98-97

 

ترم یک

ترم چهار

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

 

رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل- -نیمسال دوم  98-97

 ترم دو

ترم چهار

ترم شش

ترم هفت

ترم هشت

برنامه امتحانی نیمسال دوم

 

رشته کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

ترم یک

ترم چهار

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97

کارآموزی نیمسال دوم 98-97

 

رشته کارشناسی پیوسته هوشبری- -نیمسال دوم  98-97

ترم دو

ترم چهار

ترم شش

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری

ترم یک

ترم چهار

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97

کارآموزی نیمسال دوم 98-97