دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده در نیمسال اول 99-98

 

قابل توجه دانشجویان مهمان دانشکده پیرا پزشکی

انتخاب واحد کلیه دانشجویان مهمان و عادی همزمان انجام می‌پذیرد در صورت اعلام پیام (دانشجوی مهمان جهت انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. ) پیام را تایید نمایید، و انتخاب واحد را شخصا انجام دهید .

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال اول 99-98

ترم یک

ترم دو

ترم سه

ترم چهار

ترم پنج A

ترم پنج B

ترم شش

ترم هفت

جدول اساتید سمینار و کد مشخصه

امتحانات پایان نیمسال اول99-98

 

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال اول 99-98

 

ترم یک

ترم دو

امتحانات پایان نیمسال اول 99-98

 

 

رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل- -نیمسال اول 99-98

ترم یک

ترم سه

ترم پنج

ترم هفت

ترم هشت

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 99-98

 

رشته کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

ترم یک

ترم دو

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 99-98

 

 

رشته کارشناسی پیوسته هوشبری- -نیمسال اول 99-98

ترم یک

ترم سه

ترم پنج

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 99-98

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری

ترم یک

ترم دو

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 99-98