دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 1400-1399

برنامه زمان بندی انتخاب واحد

 

 

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال دوم 1400-1399

ترم یک

ترم دو

ترم سه

ترم چهارم A

ترم چهارم B

ترم پنج

ترم شش

ترم هفت

سمینار

امتحانات پایانی نیمسال دوم 400-99

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال دوم 1400-1399

 

ترم دو

ترم چهار

امتحانات پایانی نیمسال دوم 400-99

 

 

رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل- -نیمسال دوم 1400-1399

ترم دو

ترم چهار

ترم شش

 ترم هفت

امتحانات پایانی دوم 1400-99

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی اتاق عمل

ترم دو

ترم چهار

امتحانات پایانی دوم 1400-99

 

 

 

رشته کارشناسی پیوسته هوشبری- نیمسال دوم 1400-1399

ترم دو

ترم چهار

ترم شش

ترم هفت 

امتحانات پایانی نیمسال دوم 1400-99

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری

ترم دو

ترم چهار

امتحانات پایانی 1400-99