دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده در نیمسال اول 1400-1399

برنامه زمان بندی انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان مهمان دانشکده پیرا پزشکی

انتخاب واحد کلیه دانشجویان مهمان و عادی همزمان انجام می‌پذیرد در صورت اعلام پیام (دانشجوی مهمان جهت انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. ) پیام را تایید نمایید، و انتخاب واحد را شخصا انجام دهید .

 

برنامه امتحانی دروس عمومی 

 

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال اول 1400-1399

ترم یک

ترم دو

ترم سه A

ترم سه B

ترم چهار

ترم پنج

ترم شش

ترم هفت

برنامه سمینار

امتحانات پایانی 1400-1399

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال اول 1400-1399

 

ترم یک 

ترم سه 

ترم چهار

امتحانات نیمسال اول 1400-1399

 

 

رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل- -نیمسال اول 1400-1399

ترم یک

ترم سه

ترم پنج

ترم هفت

امتحانات پایانی نیمسال اول 1400-1399

 

رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی اتاق عمل

ترم یک 

ترم سه

ترم چهار

امتحانات پایانی نیمسال اول 1400-1399

 

 

رشته کارشناسی پیوسته هوشبری- نیمسال اول 1400-1399

ترم یک

ترم سه

ترم پنج

ترم هفت

امتحانات نیمسال اول 1400-1399

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری

ترم یک 

ترم چهار

امتحانات پایانی نیمسال اول 1400-1399