دروس ارائه شده

دروس ارائه شده در نیمسال اول ۹۸-۹۷

 

قابل توجه دانشجویان مهمان دانشکده پیرا پزشکی

انتخاب واحد کلیه دانشجویان مهمان و عادی همزمان انجام می‌پذیرد در صورت اعلام پیام (دانشجوی مهمان جهت انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. ) پیام را تایید نمایید، و انتخاب واحد را شخصا انجام دهید .

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال اول  98-97

ترم یک- گروه A

ترم یک- گروه B

ترم دو- گروه A

ترم دو- گروه B

ترم سه- گروه A

ترم سه- گروه B

ترم پنج- گروه A

ترم پنج- گروه B

ترم شش

ترم هفت

جدول اساتید سمینار

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 98-97

 

رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال اول  98-97

ترم یک

ترم سه

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 98-97

 

رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل- -نیمسال اول  98-97

ترم یک

ترم سه

ترم پنج

ترم هفت

ترم هشت

برنامه امتحانی نیمسال اول

 

رشته کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

ترم یک

ترم سه

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97

 

رشته کارشناسی پیوسته هوشبری- -نیمسال اول  98-97

ترم یک

ترم سه

ترم پنج

ترم هفت

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 98-97

 

رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری

ترم یک 

ترم سه

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97