دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده در نیمسال اول 1400-1401

برنامه انتخاب واحد  نیمسال اول 1400-1401

برنامه دروس زبان و فارسی

 

 

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال اول 1401-1400

ترم یک

ترم دو

ترم سه

ترم چهار

ترم پنج A

ترم پنج B

ترم شش

ترم هفت

سمینار

امتحانات

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال اول 1401-1400

 

ترم یک

ترم سه

امتحانات پایانی

 

 

رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل- -نیمسال اول 1401-1400

ترم یک

ترم سه

ترم پنج

ترم هفت

امتحانات پایانی

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی اتاق عمل نیمسال اول 1401-1400

ترم یک

ترم سه

امتحانات پایانی

 

 

رشته کارشناسی پیوسته هوشبری- نیمسال اول 1401-1400

ترم یک

ترم سه

ترم پنج

ترم هفت

امتحانات

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری نیمسال اول 1401-1400

ترم یک

ترم سه

امتحانات پایانی