دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 99-98

برنامه زمان بندی انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان مهمان دانشکده پیرا پزشکی

انتخاب واحد کلیه دانشجویان مهمان و عادی همزمان انجام می‌پذیرد در صورت اعلام پیام (دانشجوی مهمان جهت انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. ) پیام را تایید نمایید، و انتخاب واحد را شخصا انجام دهید .

طرح تجمیع دروس معارف

جدول دروس معارف

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال دوم 99-98

ترم یک

ترم دو A

ترم دو B

ترم سه 

ترم چهار

ترم پنج 

ترم شش A

ترم شش B

ترم هفت

 

امتحانات پایان نیمسال  دوم 99-98

 

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال دوم 99-98

 

ترم دو 

ترم سه

امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98

 

 

رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل- -نیمسال دوم 99-98

ترم دو

ترم چهار

ترم شش

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98

 

رشته کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

ترم دو

ترم سه

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98

 

 

رشته کارشناسی پیوسته هوشبری- -نیمسال دوم 99-98

ترم دو

ترم  چهار

ترم شش

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری

ترم سه

 

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98