معرفی معاون پژوهش و فناوری

دکتر هدی جهاندار 

تماس: داخلی 333