معرفی معاون پژوهش و فناوری

دکتر هدی جهاندار 

عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی

تماس: داخلی 361

رزومه